امام صادق علیه السلام : اگر من زمان او (حضرت مهدی علیه السلام ) را درک کنم ، در تمام زندگی و حیاتم به او خدمت می کنم.
فضائل حضرت فاطمهٔ زهراء سلام الله عليها

فضائل حضرت فاطمه زهرا عليها السلام

 

 • از نور عظمت الهى آفريده شده: 890، 261 .
 • او علّت غائى خلقت است: 275.
 • آسمانها و زمين‏هاى هفتگانه به نور آن حضرت روشن گشتند: 907، 890.
 • آدم قبّه‏ اى را در بهشت ديد كه فاطمه‏ عليها السلام در آن بود: 270.
 • آدم آن حضرت را براى پذيرش توبه‏ اش واسطه قرار داد: 251.
 • نام آن حضرت از نام خدا برگرفته شده: 251.
 • علّت نام گذارى آن حضرت به فاطمه: 912 ، 894 ،890 ،269 ،261 ،260 ،259.
 • علّت نام گذارى آن حضرت به زهرا: 907.
 • در آسمان منصوره ناميده شده: 912 279.
 • صديقه كبرى: 258.
 • نطفه آن حضرت از ميوه درخت طوبى بود: 908.
 • نور فاطمه ‏عليها السلام از ميوه بهشتى به صلب پدرش منتقل شد: 253.
 • كيفيت انعقاد فاطمه ‏عليها السلام و كناره‏ گيرى پيامبر از خديجه: 281.
 • فاطمه حوريه‏ اى به شكل آدميان آفريده شده: 912، 280 ،270.
 • زنان بهشتى خديجه را در زايمان كودكش يارى نمودند: 902.
 • هنگام ولادت نور وجودش همه جا را روشن كرد: 902 ،164.
 • نور آن حضرت اهل مكّه را مدهوش ساخت: 902.
 • در هنگام ولادت، شهادت به يكتائى خدا و رسالت پدرش داد: 902.
 • در ولادت آن حضرت اهل آسمان يكديگر را مژده و بشارت دارند: 902.
 • شناخت آن حضرت محور فكر گذشتگان بود: 266.
 • هر كه حقيقت او را بشناسد ليلة القدر را درك كرده: 269.
 • مردم از شناخت آن حضرت عاجزند: 269.
 • از نظر گفتار شبيه‏ ترين مردم به پيامبر بود: 282.
 • پيامبر بوى درخت طوبى را از فاطمه‏ عليها السلام استشمام مى ‏نمود: 908.
 • كفو و همتاى حضرت على‏ عليه السلام بود: 280.
 • خداوند فاطمه‏ عليها السلام را به حضرت على ‏عليه السلام تزويج نمود: 634 ، 268.
 • خطبه عقد آن حضرت را در آسمان راحيل خواند: 251.
 • مهريه فاطمه را خداوند تمام زمين قرار داد: 268.
 • مهريه آن حضرت نصف دنيا است: 891.
 • مهريه آن حضرت يك چهارم دنيا و اختيار بهشت و جهنّم است: 266.
 • در روز سه مرتبه براى حضرت على‏ عليه السلام درخشش نورانى داشت: 259.
 • نور آن حضرت بر هلال ماه رمضان چيره مى‏ گشت: 265.
 • مجموعه حُسن و كمالات و خوبى‏ ها بود: 251 166.
 • مجموعه شرافت و بزرگوارى بود: 251.
 • بهترين اهل زمين از نظر عنصر و شرف و كرامت بود: 166.
 • بهترين زنان در ميان آفريدگان بود: 882.
 • سرور بانوان بهشتى است: 882.
 • اطاعت آن حضرت بر جميع مخلوقات واجب بود: 901.
 • بر اثر عبادت پاهاى مباركش ورم كرد: 274.
 • براى مؤمنان و همسايگان دعا مى‏ كرد: 273.
 • علم آن حضرت بر گذشته و آينده احاطه دارد: 253.
 • علم باطن قرآن را دارا بود: 251.
 • خصوصيّات مصحف حضرت فاطمه: 901.
 • در مصحف حضرت فاطمه‏ عليها السلام حوادث گذشته و آينده بيان شده: 254.
 • مصحف حضرت فاطمه ‏عليها السلام به امامان ‏عليهم السلام يكى پس از ديگرى منتقل گشته: 901.
 • خداوند فاطمه‏ عليها السلام را به فرشتگان بزرگوار خود يارى رسانده: 262.
 • گروهى از فرشتگان براى حفظ آن حضرت گماشته شده بودند: 899.
 • قصه زنان بهشتى و بازگو نمودن آن براى سلمان: 903.
 • عنايت‏ كردن رطب‏هاى بهشتى به سلمان: 903.
 • برطرف شدن گرسنگى آن حضرت به دعاى پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم: 905.
 • مقصود از «دين القيّمة» فاطمه ‏عليها السلام است: 278.
 • مقصود از ليلة در «ليلة القدر» فاطمه ‏عليها السلام است: 269.
 • مقصوداز «إحدى‏ الكبر» فاطمه ‏عليها السلام‏ است:257.
 • مقصود از حبّه در «كمثل حبّة» فاطمه ‏عليها السلام است: 255.
 • او بيت المعمور يعنى كعبه اهل آسمان است: 251.
 • مقصود از بحرين در «مرج البحرين» حضرت على و حضرت فاطمه ‏عليهما السلام است: 277.
 • حضرت على و حضرت فاطمه ‏عليهما السلام دو دريايى عميق و بيكران از علم هستند: 277.
 • بهترين عمل نيكى و احسان به حضرت فاطمه ‏عليها السلام است: 284.
 • هر كس سه روز بر پيامبر و فاطمه‏ عليهما السلام سلام كند بهشت بر او واجب است: 892.
 • هر كه فاطمه ‏عليها السلام را زيارت كند پيامبرصلى الله عليه وآله وسلم را زيارت كرده است: 899.
 • كسى كه بر آن حضرت درود فرستد خدا او را بيامرزد: 895.
 • فضيلت طواف نمودن از طرف حضرت زهرا عليها السلام: 285.
 • امام باقرعليه السلام در حال تب نام آن حضرت را با صداى بلند مى‏ فرمود: 272.
 • قصّه امّ ايمن و فرود آمدن آب بهشتى براى او: 271.
 • قصّه شهره نوه حضرت فضّه در مسير حجّ: 264.
 • اسلام آوردن هشتاد يهودى به بركت چادر نورانى آن حضرت: 904.
 • دوستى فاطمه‏ عليها السلام در صد موضع كه آسان‏ترين آنها مرگ است سود مى‏ دهد: 909.
 • خدا قسم ياد كرده كه دوستان آن حضرت را عذاب نكند: 276.
 • كسى كه فاطمه ‏عليها السلام و ذريّه آن حضرت را دوست بدارد گرفتار آتش نمى‏ شود: 801.
 • هر كه فاطمه‏ عليها السلام از او خشنود باشد خدا و رسول از او خشنودند: 909.
 • هر كه فاطمه‏ عليها السلام بر او خشمگين باشد خدا و رسول بر او خشمناكند: 909.
 • استشمام بوى عطر فرشتگان هنگام احتضار آن حضرت: 898.
 • در حال احتضار به جبرئيل و رسول خدا سلام كرد: 898، 897.
 • در حالى كه لباس‏هاى خون آلود امام حسين ‏عليه السلام را در دست دارد محشور مى‏ شود: 906.
 • تسليت پروردگار نسبت به شهادت امام حسين ‏عليه السلام به حضرت زهرا: 910.
 • كيفيت ورود آن حضرت به محشر و صحنه قيامت: 276، 270.
 • آشكار شدن مقام آن حضرت براى اهل محشر: 801.
 • كيفيّت عبور فاطمه ‏عليها السلام به سوى بهشت: 911.
 • تنها زنى است كه در قيامت سواره عبور مى‏ كند: 276.
 • تقاضاى فاطمه‏ عليها السلام از پروردگار نزد درب بهشت: 911.
 • خدا بخاطر آن حضرت گناه بندگان را مى‏ آمرزد: 251.
 • شيعيان و دوستان خود را از ميان اهل محشر جدا مى‏ كند: 911.
 • ذريه و شيعيان آن حضرت از آتش جدا و بركنارند: 260.
 • فرزندان و شيعيان و هر كه را خدمتى به آن حضرت كرده به بهشت وارد مى‏ كند: 910.
 • شفاعت آن حضرت: 801.
 • در مورد دوستانش و دوستان ذريه‏ اش شفاعت مى‏ كند: 893.
 • دوستان فاطمه‏ عليها السلام نسبت به دوستان خود شفاعت مى‏ كنند: 911.
 • فاطمه‏ عليها السلام اول شخصى است كه وارد بهشت مى‏ شود: 896.
 • بر اثر لبخند حضرت على و حضرت فاطمه‏ عليهما السلام تابش و درخششى در بهشت مشاهده مى‏ شود: 252.
 • حضرت فاطمه ‏عليها السلام سرچشمه نهرهاى آب و شير و عسل در بهشت است: 251.
 • كلام آن حضرت در مورد زن بهتر: 274.
 • دعائى را كه آن حضرت به سلمان تعليم نمود: 903.

 

 

 

  بازدید : 5518
  بازديد امروز : 963
  بازديد ديروز : 7623
  بازديد کل : 77097701
  بازديد کل : 62887242